Česky Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Pro investory

Slovo pro investory v CZ

Česká republika sice oficiálně vznikla 1.1.1993, kdy se rozdělilo Československo na Českou republiku a Slovenskou republiku, nicméně samotné Československo má více jak 100 letou historii a vzniklo 18.10.1918. ČR má rozlohu 78.864 km2   a cca 10,6 mil. obyvatel. ČR je členem OSN, EU, NATO i OECD.

Politický systém

ČR je demokratická republika založená na dvoukomorovém parlamentním systému, výkonnou moc zastává vláda a přímo volený prezident. Horní komora parlamentu Sněmovna má 200 poslanců (volí se jednou za 4 roky) a horní komora Senát má 81 senátorů (volí se jednou za 2 roky a obměňuje se třetina Senátu, každý ze senátorů má 6ti letý mandát).

Administrativně se dělí ČR na 7 krajů a okresy. Plzeňský kraj má rozlohu 7.649 km a cca 585 tis. obyvatel, obsahuje celkem 7 okresů, když jedním z nich je okres Domažlice mající 60 tis obyvatel.

Měnová politika

Centrální bankou státu je Česká národní banka, která vydává národní měnu českou korunu (CZK).

Poslední zveřejněná míra inflace v září 2019 činí 2,6 % (změna spotřebitelských cen za 12 měsíců), průměrná roční inflace za rok 2018 činila 2,1 %.

Směnný kurz CZK k EUR v září činí cca 1 EUR = 25,70 CZK a k dolaru cca 1 USD = 23,30 CZK. Průměrný kurz CZK v roce 2018 činil u EUR 25,643 a u USD 21,735, v r. 2017 26,330 CZK/EUR a 23,382 CZK/USD.

Vládou nebyl zatím určen termín přijetí eura.

Ekonomika

Česká ekonomika roste v 2. čtvrtletí 2019 o 2,7 % (v 1. čtvrtletí o 2,8 %), růst v r. 2018 činil 3,0 % a v r. 2017 pak 4,4 %.

Státní dluh vůči HDP činí v r. 2018 30,4 % a v r. 2017 32,2 %.

Česká republika je proexportní ekonomikou, vývoz do EU je na 84 % našeho celosvětového vývozu, u dovozu činí podíl EU zemí 67 %, naší nejdůležitější exportní zemí je Německo.

Zaměstnanost

Minimální mzda pro rok 2019 činí 13.350 CZK hrubého. Nezaměstnanost máme nejnižší v EU a sice  2,3 %, průměrná nezaměstnanost v EU činí 6,8 % (data za červenec 2019).  Průměrná mzda v ČR v 1.  čtvrtletí činí 34 tis. CZK hrubého, medián pak 29 tis. CZK hrubého. Existují však velké teritoriální a odvětvové rozdíly.

Nejčastěji poskytovaným benefitem jsou stravenky a příspěvek na penzijní/životní pojištění.

Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci řídí Zákoník práce - tj. zák. č. 262/2006 Sb.

Standardní délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Nařízená práce přesčas nesmí činit u zaměstnance více jak 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce, nad limit 150 hodin/kalendářní rok jen se souhlasem zaměstnance.

Zkušební doba činí max. 3 měsíce nebo max. 6 měsíců u vedoucích zaměstnanců.

Pracovní poměr se sjednává buď na dobu neurčitou nebo na dobu určitou (doba určitá max. na 3 roky a lze jí opakovat nejvíce 2x). Pracovní poměr lze ukončit dohodou nebo výpovědí, výpovědní doba činí 2 měsíce. V případě nadbytečnosti (např. rušení zaměstnavatele, snížení počtu zaměstnanců za účelem zefektivnění výroby) náleží zaměstnanci odstupné, a to jednonásobek až trojnásobek průměrného výdělku dle odpracované doby.

Základní výměra dovolené činí 4 týdny za kalendářní rok, někteří spíše větší zaměstnavatelé jí prodlužují na 5 týdnů, ve výjimečných případech i 6 týdnů/kalendářní rok.

Podle OECD má ČR jedno z nejnižších zastoupení zaměstnanců v odborech – v r.  2015 to bylo 11,6 %.

Účetnictví

Podvojné účetnictví vedou právnické osoby, které mají sídlo na území ČR, dále fyzické osoby zapsané v obchodní rejstříku a fyzické osoby s obratem vyšším jak 25 mil. Kč za kalendářní rok (výčet není úplný).

Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je tak účetní období, které může začínat pouze 1. dnem jiného měsíce, než je leden. Uplatnit lze hospodářský rok jen po oznámení finančnímu úřadu nejméně 3 měsíce před plánovanou změnou. Účetní období trvá 12 měsíců (v odůvodněných případech existují vyjímky). Například při vzniku účetní jednotky v období 3 měsíců před koncem kalendářního roku, může být účetní období delší jak 12 měsíců.

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. kategorizuje účetní jednotky od 1.1.2016 mj. takto:

  Mikro ÚJ Malé ÚJ Střední ÚJ Velké ÚJ
Aktiva celkem 9 mil. CZK 100 mil. CZK 500 mil. CZK > 500 mil. CZK
Roční obrat 18 mil. CZK 200 mil. CZK 1 mld. CZK > 1 mld. CZK
Prům. počet zam. 10 50 250 > 250

ÚJ = účetní jednotka

Mikro, malou, střední účetní jednotkou je ta, která nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot; velkou účetní jednotkou je ta, která překračuje aspoň 2 hodnoty uvedené v příslušném sloupci.

Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát a textovou přílohu, v některých případech ještě cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu. Malé ÚJ a mikro ÚJ nejsou povinny sestavovat cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu. Pokud ÚJ přesáhne aktiva 40 mil. CZK a obrat 80 mil. CZK, sestavují cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu vždy.

Mikro a malé ÚJ mohou obvykle sestavovat závěrku ve zkráceném rozsahu (tj. zkrácenou rozvahu a výkaz zisků a ztrát a jednodušší přílohu) a nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát.

Střední a velké ÚJ mají povinný audit, sestavují tedy závěrku v plném rozsahu s povinností vyhotovení výroční zprávy.

Povinnost ověření účetní závěrky auditorem tedy mají:

 • Velké ÚJ obvykle vždy
 • Střední ÚJ vždy
 • Malé ÚJ – akciové společnosti, pokud dosáhly nebo překročily aspoň 1 níže uvedeného kritéria
 • Ostatní malé ÚJ, které dosáhly nebo překročily aspoň 2 kritérií viz níže:
Aktiva 40 mil. CZK  
Roční obrat 80 mil. CZK  
Prům. počet zaměstnanců 50  

Účetní jednotky mají povinnost zveřejňovat závěrky ve Sbírce listin rejstříkového soudu a to v rozsahu, v jakém byla dle zákona sestavena; v případě povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem pak v rozsahu, a znění, ve kterém byla ověřena auditorem.

Daňový systém

Daňový systém ČR sestává z přímých a nepřímých daní a je podobný systémům vyspělých evropských zemí.

Daňový systém - přímé daně:

 • Daň z příjmů fyzických osob

Od zdaňovacího období 2008 je zavedena jednotná sazba daně 15 % týkající se jak podnikatelů tak i zaměstnanců. Od r. 2013 je zavedeno tzv. solidární zvýšení daně, které činí 7 % z rozdílu mezi součtem z příjmů ze zaměstnání a podnikání a 48násobku průměrné mzdy (pro rok 2019 činí 1.569.552 CZK dle nařízení vlády č. 213/2018 Sb.).

Fyzické osoby mohou vést podvojné účetnictví, daňovou evidenci, mít stanovenou daň paušální částkou anebo využít výdajové paušály - neuplatní-li prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mají možnost využít výdajové paušály z ročního příjmu max. 2.000.000 CZK:

80 % z zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a řemeslné živnosti max. 1.600.000 CZK
60 % ze živnostenského podnikání max. 1.200.000 CZK
30 % z nájmu majetku v obchodním majetku max. 600.000 CZK
40 % ze samostatné činnosti max. 800.000 CZK

Ztrátu z podnikání lze využít v následujících 5ti letech.

Základní sleva na dani poplatníka činí 24.840 CZK, na 1. vyživované dítě 15.204 CZK, na 2. vyživované dítě 19.404 CZK, na 3. dítě a další dítě 24.204 CZK, zákon umožňuje i jiné slevy např. na manžela s příjmem nepřesahujícím 68.000 CZK/rok ve výši 24.840 CZK, slevu na invaliditu 2.520 CZK/rok, na studenta 4.020 CZK/rok aj.

Dále zákon umožňuje využívat tzv. nezdanitelné částky, o které lze snížit základ daně, mezi nejčastěji využívané patří nezdanitelná částka ve výši úroku z úvěru na bytovou potřebu (nejčastěji stavební spoření nebo hypoteční úvěr, maximálně však 300.000 Kč na domácnost), dále 24.000 CZK na penzijní pojištění (z částky přesahující 1.000 CZK/měsíc) nebo 24.000 CZK na životní pojištění.

Příklad zdanění mzdy ze zaměstnání naleznete na konci tohoto dokumentu.

 • Daň z příjmů právnických osob

Sazba daně z příjmů u právnických osob činí 19 % (existují výjimky např. pro základní investiční fond nebo fondy penzijních společností), tato sazba 19 % platí od roku 2010.

Výplata dividend je zdanitelná s obvyklou sazbou daně 15 %, v případě splnění speciální podmínky je pak osvobozena a to za předpokladu, že mateřská společnost má podíl na dceřinné společnosti aspoň 10 % po dobu alespoň 12ti měsíců; mateřskou společností se rozumí obchodní korporace se sídlem v ČR s formou a.s. nebo s.r.o. nebo družstva… (viz § 19 odst. 3 pís. b zák. o dani z příjmů), dceřinou společností se rozumí  obchodní korporace se sídlem v ČR s formou a.s. nebo s.r.o. nebo družstva… (viz § 19 odst. 3 pís. c zák. o dani z příjmů). Společnosti, u kterých lze uvedené osvobození použít, jsou uvedeny v příloze směrnice Rady 2011/96/EU, v případě Německa to je např. Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung a další.

Ztrátu lze uplatnit v následujících 5ti letech po jejím vzniku, pokud nedošlo ke změně vlastníků týkající se v úhrnu více než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv oproti období vyměřené ztráty (toto pravidlo se nepoužije, pokud bylo dosaženo z celkových výnosů z tržeb za vlastní výkony a zboží ≥ 80 % z těch činností, které byly provozovány i v období vyměření ztráty).

Daňové odpisy

Hmotný majetek:

Hmotný majetkem jsou samostatné hmotné movité věci se vstupní cenou vyšší než 40.000 CZK a provozně-technickou funkcí delší než 1 rok, budovy a stavby bez tohoto finančního limitu.

Odpisová skupina Minimální doba odepisování Příklady majetku
1 3 roky Počítače, kancelářské stroje
2 5 let Kovoobrábějící stroje, os. a nákladní automobily, nábytek
3 10 let Kotle, pece, klimatizace, výtahy
4 20 let Oplocení, elektrická vedení
5 30 let Budovy, silnice
6 50 let Hotely, ubytovací zařízení, administrativní budovy,  obchodní domy nad 2.000 m2

Nehmotný majetek:

Nehmotný majetek se dle zákona o dani z příjmů odepisuje, pokud má vstupní cenu vyšší než 60.000 CZK, nejčastěji se jedná o software s dobou odepisování nejméně 36 měsíců.

Technické zhodnocení majetku se povinně aktivuje od částky 40.000 CZK za zdaňovací období.

Transakce uskutečňované mezi ekonomicky nebo personálně spojenými subjekty musí být na úrovni obvyklých cen jako mezi nezávislými podniky. Tak je naplněn tzv. princip tržního odstupu (Arm´s  length principle), tento je upraven ve Smlouvách o zamezení dvojího zdanění, tuzemském zákoně o dani z příjmů 586/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  ve Směrnici OECD i Arbitrážní konvenci 90/436/EHS z 23.7.1990. České daňové zákony neobsahují povinnost předkládat dokumentaci k převodním cenám, ale lze každopádně doporučit její vyhotovení, neboť daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti uvedené v daňovém přiznání.

Daň z příjmů se také platí v určitých případech zálohově. Zálohy se neplatí jen u daňové povinnosti do 30.000 CZK včetně, do 150.000 CZK vč. se platí pololetně a nad 150.000 Kč vč se platí čtvrtletně.

Při zplnomocnění daňového poradce se daňové přiznání podává do konce 6. měsíce po skončení zdaňovacího období, tj. v případě zdaňovacího období kalendářního roku je to to konce června. Tato samá lhůta se použije i u povinně auditovaných společností.

 • Daň z nemovitostí

Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky, stavby a jednotky (tj. budovy dle katastrálního zákona, inženýrské stavby a části budov). Daňovou povinnost je potřeba konkrétně vypočítat, jednotlivé obce často využívají možnosti daň zvýšit.

 • Daň z nabytí nemovitých věcí

Předmětem daně z nabytí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci (tj. pozemku, práva stavby, (spoluvlastnického) podílu na nemovité věci. Sazba daně činí od 1.1.2013  4 % a platí ji nabyvatel. Od daně je osvobozeno 1. úplatné nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu nebo jednotce v bytovém domě (5ti letý limit ode dne dokončení nebo užívání).

 • Silniční daň

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v ČR, provozovaná v ČR a používaná poplatníkem daně z příjmů. Od daně jsou osvobozena vozidla pro dopravu osob mající elektrický pohon, hybridní pohon nebo používající jako palivo stlačený zemní plyn. Poplatníkem daně je provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla.

Základem daně u osobních automobilů je zdvihový objem motoru v cm3:

Zdvihový objem Roční sazba daně v CZK
do 800 cm3 1.200 CZK
nad 800 cm3 do 1.250 cm3 1.800 CZK
nad 1.250 cm3 do 1.500 cm3 2.400 CZK
nad 1.500 cm3 do 2.000 cm3 3.000 CZK
nad 2.000 cm3 do 3.000 cm3 3.600 CZK
nad 3.000 cm3 4.200 CZK

U nákladních vozidel je základem daně největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav.

Uvádíme sazby daně jen pro 2 nápravy:

2 nápravy Roční sazba daně v CZK
Do 1 tuny 1.800 CZK
Nad 1t do 2 t 2.400 CZK
Nad 2 t do 3,5 t 3.600 CZK
Nad 3,5 t do 5 t 4.800 CZK
Nad 5 t do 6,5 t 6.000 CZK
...  
Nad 9,5 t do 11 t 9.600 CZK
...  
Nad 27 t 46.200 CZK

Je možné využít slevy pro poplatníky v rostlinné výrobě.

Lze využít slevy na dani ve výši 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data první registrace, o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců (slevu tak lze využít 108 kalendářních měsíců po první registraci).

Daňové přiznání se podává do 31.1. Poplatník daně platí zálohy splatné 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12.

Daňový systém - nepřímé daně:

DPH

Daň z přidané hodnoty je harmonizována s předpisy EU. Máme 3 sazby DPH:

 • Základní sazba 21 %
 • První snížená sazba 15 % (zejména potraviny vč. nápojů vyjma alkoholických, krmivo pro zvířata, živá zvířata aj.)
 • Druhá snížená sazba 10 % (léky, knihy, noviny a časopisy)

Povinnost registrace je stanovena mj. osobám, jejichž roční obrat přesáhl 1 mil. CZK.

Daňové přiznání se podává měsíčně nebo čtvrtletně v závislosti na obratu plátce a to do 25. dne následujícího měsíce. Dále se podává v termínu pro podání přiznání tzv. kontrolní hlášení uvádějící identifikaci odběratelů a dodavatelů. Při osvobozeném dodání zboží do EU nebo poskytnutí služeb s místem plnění v EU se vyhotovuje také souhrnné hlášení.   

Cla

Cla jsou upravena celním kodexem EU. Clo u dováženého zboží není od roku 2005 vybíráno celní správou, ale je u podnikatelů součástí daňových přiznání k DPH, to má pozitivní vliv předfinancování dovozů.

Spotřební daň

Spotřební daň je v ČR také v gesci celní správy. Předmětem spotřební daně jsou zejména:

 • daň z minerálních olejů
 • daň z lihu
 • daň z piva
 • daň z vína a meziproduktů
 • daň z tabákových výrobků
 • daň ze surového tabáku
 • daň ze zahřívaných tabákových výrobků

Daňové přiznání se podává samostatně za každou daň celnímu úřadu do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

Ekologická daň

Povinnost zavést ekologické daně vznikla ČR v souladu s podmínkami členství v EU k 1.1.2008. Předmětem daně je zejména zemní plyn, pevná paliva (černé uhlí, hnědé uhlí, koks aj.) a elektřina. Správcem daně je opět celní úřad.

Sociální pojištění

Sociální pojištění sestává z:

 • důchodového pojištění
 • nemocenského pojištění
 • příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Sazby pojistného u zaměstnání:

 • u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu, z toho 21,5 % na důchodové pojištění, 2,1 % na nemocenské pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti
 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu

Sazby pojistného u OSVČ:

 • u osoby samostatně výdělečné (OSVČ) činné 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti

a 2,1 % na nemocenské pojištění, jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění

 • vyměřovací základ jsou příjmy ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů x 50 %
 • u OSVČ dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu
 • minimální výše zálohy v r. 2019 u OSVČ s hlavní činností je 2.388 CZK a u OSVČ s vedlejší činností 955 CZK
 • hranice příjmů za kalendářní rok pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vedlejších činí v r. 2019 78.476 CZK

Maximální vyměřovací základ v r. 2019 činí 1.569.552 CZK (tj. 48 násobek průměrné mzdy), minimální vyměřovací základ zaměstnance není stanoven, nemůže být však nižší než 3.000 CZK, což je hranice pro účast na nemocenském pojištění.

Zaměstnanci dostávají v době pracovní neschopnosti od zaměstnavatele prvních 15 kalendářních dnů náhradu mzdy (ovšem jen za pracovní dny), od 15. dne nemoci pak dávky z nemocenského pojištění.

Zdravotní pojištění

Sazby zdravotního pojištění zaměstnání jsou následující:

 • u zaměstnavatele 9 % z vyměřovacího základu zaměstnavatele
 • u zaměstnance 4,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance
 • je potřeba dodržet minimální vyměřovací základ ve výši minimální mzdy (existují vyjímky)

Sazby zdravotního pojištění u OSVČ jsou následující:

 • u OSVČ je sazba 13,5 % z vyměřovacího základu (příjmy ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů) x 50 %
 • minimální záloha na zdravotní pojištění u OSVČ činí v r. 2019 208 CZK

Níže uvádíme příklad zdanění měsíční mzdy zaměstnance (platnost od 1.7.2019):

Náklad zaměstnavatele (tzv. superhrubá mzda) 40.140 CZK
Sociální pojištění – zaměstnavatel (24,8 %) 7.440 CZK
Zdravotní pojištění – zaměstnavatel (9 %) 2.700 CZK
Hrubá mzda 30.000 CZK
Sociální pojištění – zaměstnanec (6,5 %) 1.950 CZK
Zdravotní pojištění – zaměstnanec (4,5 %) 1.350 CZK

Daň z příjmů 15 %

(ze superhrubé mzdy zaokr. na stovky nahoru)
6.030 CZK
Sleva na poplatníka 2.070 CZK
Daň po slevě 3.960 CZK
Čistá mzda (netto) 22.740 CZK

V kalkulaci je zohledněna jen sleva na poplatníka, tedy žádné jiné slevy např. na děti atd. Celkové odvody státu činí nemalých 17.400 CZK.

Stav k září 2019

Tyto informace jsou pouze obecného typu, přijetí jakéhokoli rozhodnutí by jste proto měli konzultovat s odborným a kvalifikovaným nejlépe daňovým poradcem. Neneseme proto žádnou odpovědnost za použití těchto informací bez znalosti celého kontextu Vašeho případu a podnikání.